sensei Nishio Shoji, 8. dan Aikikai, Kolín 11.-16.10.1995
Nishio 1995-01.jpg
Nishio 1995-01.jpg
Nishio 1995-02.jpg
Nishio 1995-02.jpg
Nishio 1995-03.jpg
Nishio 1995-03.jpg
Nishio 1995-04.jpg
Nishio 1995-04.jpg
Nishio 1995-05 vyprava z Plzne.jpg
Nishio 1995-05 vyprava z Plzne.jpg
Nishio 1995-06.jpg
Nishio 1995-06.jpg
Nishio 1995-07.jpg
Nishio 1995-07.jpg
Nishio 1995-08.jpg
Nishio 1995-08.jpg
Nishio 1995-09.jpg
Nishio 1995-09.jpg
Nishio 1995-10.jpg
Nishio 1995-10.jpg
Nishio 1995-11.jpg
Nishio 1995-11.jpg
Nishio 1995-12.jpg
Nishio 1995-12.jpg
Nishio 1995-13.jpg
Nishio 1995-13.jpg
Nishio 1995-14.jpg
Nishio 1995-14.jpg
Nishio 1995-15 Tanaka.jpg
Nishio 1995-15 Tanaka.jpg
Nishio 1995-16.jpg
Nishio 1995-16.jpg
Nishio 1995-17.jpg
Nishio 1995-17.jpg
Nishio 1995-18 Tanaka.jpg
Nishio 1995-18 Tanaka.jpg
Nishio 1995-19 Tanaka.jpg
Nishio 1995-19 Tanaka.jpg
Nishio 1995-20.jpg
Nishio 1995-20.jpg
Nishio 1995-21.jpg
Nishio 1995-21.jpg
Nishio 1995-22 Hosoda.jpg
Nishio 1995-22 Hosoda.jpg
Nishio 1995-23 Hosoda.jpg
Nishio 1995-23 Hosoda.jpg
Nishio 1995-24 Tanaka.jpg
Nishio 1995-24 Tanaka.jpg
Nishio 1995-25.jpg
Nishio 1995-25.jpg

Aikido Dojo Plzeň