sensei Nishio Shoji, 8. dan Aikikai, Mnichov 2000
nishio_group_picture1.jpg
nishio_group_picture1.jpg
nishio_group_picture2.jpg
nishio_group_picture2.jpg
nishio_irimi.jpg
nishio_irimi.jpg
nishio_jo.jpg
nishio_jo.jpg
nishio_ken_tai_jo2.jpg
nishio_ken_tai_jo2.jpg

Aikido Dojo Plzeņ