John Stevens, 6.dan Aikikai, Plzeņ 29.7.-1.8.2004
Stevens2004_01.JPG
Stevens2004_01.JPG
Stevens2004_02.JPG
Stevens2004_02.JPG
Stevens2004_03.JPG
Stevens2004_03.JPG
Stevens2004_04.JPG
Stevens2004_04.JPG
Stevens2004_05.JPG
Stevens2004_05.JPG
Stevens2004_06.JPG
Stevens2004_06.JPG
Stevens2004_07.JPG
Stevens2004_07.JPG
Stevens2004_08.JPG
Stevens2004_08.JPG
Stevens2004_09.JPG
Stevens2004_09.JPG
Stevens2004_10.JPG
Stevens2004_10.JPG
Stevens2004_11.JPG
Stevens2004_11.JPG
Stevens2004_12.JPG
Stevens2004_12.JPG
Stevens2004_13.JPG
Stevens2004_13.JPG
Stevens2004_14.JPG
Stevens2004_14.JPG
Stevens2004_15.JPG
Stevens2004_15.JPG
Stevens2004_16.JPG
Stevens2004_16.JPG
Stevens2004_17.JPG
Stevens2004_17.JPG
Stevens2004_18.JPG
Stevens2004_18.JPG
Stevens2004_19.JPG
Stevens2004_19.JPG
Stevens2004_20.JPG
Stevens2004_20.JPG
Stevens2004_21.JPG
Stevens2004_21.JPG
Stevens2004_22.JPG
Stevens2004_22.JPG
Stevens2004_23.JPG
Stevens2004_23.JPG
Stevens2004_24.JPG
Stevens2004_24.JPG
Stevens2004_25.JPG
Stevens2004_25.JPG
Stevens2004_26.JPG
Stevens2004_26.JPG
Stevens2004_27.JPG
Stevens2004_27.JPG
Stevens2004_28.JPG
Stevens2004_28.JPG
Stevens2004_29.JPG
Stevens2004_29.JPG
Stevens2004_30.JPG
Stevens2004_30.JPG
Stevens2004_31.JPG
Stevens2004_31.JPG
Stevens2004_32.JPG
Stevens2004_32.JPG
Stevens2004_33.JPG
Stevens2004_33.JPG
Stevens2004_34.JPG
Stevens2004_34.JPG
Stevens2004_35.JPG
Stevens2004_35.JPG
Stevens2004_36.JPG
Stevens2004_36.JPG
Stevens2004_37.JPG
Stevens2004_37.JPG
Stevens2004_38.JPG
Stevens2004_38.JPG
Stevens2004_39.JPG
Stevens2004_39.JPG
Stevens2004_40.JPG
Stevens2004_40.JPG
Stevens2004_41.JPG
Stevens2004_41.JPG
Stevens2004_42.JPG
Stevens2004_42.JPG
Stevens2004_43.JPG
Stevens2004_43.JPG
Stevens2004_44.JPG
Stevens2004_44.JPG
Stevens2004_45.JPG
Stevens2004_45.JPG
Stevens2004_46.JPG
Stevens2004_46.JPG
Stevens2004_47.JPG
Stevens2004_47.JPG
Stevens2004_48.JPG
Stevens2004_48.JPG
Stevens2004_49.JPG
Stevens2004_49.JPG
Stevens2004_50.JPG
Stevens2004_50.JPG
Stevens2004_51.JPG
Stevens2004_51.JPG
Stevens2004_52.JPG
Stevens2004_52.JPG
Stevens2004_53.JPG
Stevens2004_53.JPG
Stevens2004_54.JPG
Stevens2004_54.JPG
Stevens2004_55.JPG
Stevens2004_55.JPG
Stevens2004_56.JPG
Stevens2004_56.JPG
Stevens2004_57.JPG
Stevens2004_57.JPG
Stevens2004_58.JPG
Stevens2004_58.JPG
Stevens2004_59.JPG
Stevens2004_59.JPG
Stevens2004_60.JPG
Stevens2004_60.JPG
Stevens2004_61.JPG
Stevens2004_61.JPG
Stevens2004_62.JPG
Stevens2004_62.JPG
Stevens2004_63.JPG
Stevens2004_63.JPG
Stevens2004_64.JPG
Stevens2004_64.JPG
Stevens2004_65.JPG
Stevens2004_65.JPG
Stevens2004_66.JPG
Stevens2004_66.JPG
Stevens2004_67.JPG
Stevens2004_67.JPG
Stevens2004_68.JPG
Stevens2004_68.JPG
Stevens2004_69.JPG
Stevens2004_69.JPG
Stevens2004_70.JPG
Stevens2004_70.JPG
Stevens2004_71.JPG
Stevens2004_71.JPG
Stevens2004_72.JPG
Stevens2004_72.JPG

Aikido Dojo Plzeņ